ดร. Sheikh Ali Gomaa

ดร. Sheikh Ali Gomaa อดีตนักฟัตวาสูงสุด แห่งสาฐรณรัฐอียิปต์ และเป็นอดีตศาตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์อิสลาม แห่งมหาวิทยาลัยอัลอัซฮาร ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิคอาวุโสของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร

โดยดร. Sheikh Ali Gomaa ระบุใว้ว่า UNHCR ได้รับอนุญาตตามกฏหมายชารีอะห์หรือกฏหมายอิสลามสำหรับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมในการปฏิบัติการนำซะกาตที่รับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ที่มีสิทธิ์หรือมีคุณสมบัติตรงตามบทบัญญัติในการรับซะกาต

แต่เนื่องจาก UNHCR ไม่ใช่องค์การที่ได้รับพิจารณาให้รับซะกาตในฐานะองค์กรมุสลิมที่ทำงานเพื่อดำเนินงานหรือรับผิดชอบในการนำซะกาตไปช่วยเหลือผู้ที่มีสิทธิ์รับตามคุณสมบัติ ตามที่ระบุใว้ในอัลกุรอาน บทที่ 9 โองการที่ 60 ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะต้องเป็นเงินทุนที่ได้มาจากแหล่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับซะกาตที่รับบริจาค

เชค Abdullah bin Bayya
อาจารย์ของมหาวิทยาลั...
สภาฟัตวาตาห์รีม
ตั้งอยู่ในเมือง Hadr...