FAQ

ซะกาต หรือในภาษาอาหรับเรียกว่า zakat หมายถึงการบริจาคทานตามหลักการศาสนาอิสลามซึ่งชาวมุสลิมทุกคนจำเป็นต้องบริจาคทานแก่กลุ่มคนที่มีคุณสมบัติตามที่ศาสนาได้บัญญัติใว้ ทรัพย์สินที่สามาถนำไปซะกาตได้ต้องมาจากรายได้ที่มีแหล่งที่มาชัดเจน ได้แก่ทรัพย์สินจากการทำปศุสัตว์ เงินออม การค้าขายสินค้าต่างๆ ผลผลิตทางการเกษตร และแร่หรือธาตุต่างๆ เป็นต้น

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับซะกาตมีทั้งหมด 8 ประเภท ซึ่งในคุมภีร์อัลกุรอ่านได้กล่าวใว้ว่า “แท้จริงทานทั้งหลายนั้น สำหรับบรรดาผู้ที่ยากจน และบรรดาผู้ที่ขัดสน และบรรดาเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมมัน (ซะกาต) และบรรดาผู้ที่หัวใจของ พวกเขาสนิทสนมกัน และในการไถ่ทาส และบรรดาผู้ที่หนี้สินล้นตัว และในทางของอัลลอฮ์ และผู้ที่อยู่ในระหว่างเดินทาง ทั้งนี้เป็นบัญญัติอันจำเป็นซึ่งมาจากอัลลอฮ์ และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ” (อัตเตาะบัต โองการที่ 60) โดยผู้ลี้ภัยถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีสิทธิ์ในการได้รับซะกาตซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามบทบัญญัติอย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ บุคคลที่มีสถานะยากจน ขัดสน มีหนี้สิน และเป็นผู้ที่กำลังเดินทาง (การอพยพ)

วิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันในการมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ครอบครัวที่สูญเสียซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากที่สุดเท่าที่โลกเคยเผชิญ ผู้ลี้ภัยเป็นกลุ่มคนที่มีคุณสมบัติตรงตามผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือด้วยซะกาต UNHCR เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองและได้รับมอบหมายให้รับบริจาคซะกาตเพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวที่เปราะบางและต้องการความช่วยเหลือด้านปัจจัยขั้นพื้นฐานมากที่สุด โดยให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการการมอบความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อดำรงชีพ โครงการการรับบริจาคซะกาตของ UNHCR สอดคล้องและเป็นไปตามหลักกฎหมายชาริอะฮ์อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการศาสนา (นักฟัตวา) 5 ท่าน และสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านศาสนาและเป็นที่ยอมรับระดับโลก

เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่สูญเสียและต้องการความช่วยเหลือ โดยมุ่งเน้นไปที่ครอบครัวผู้ลี้ภัย ได้แก่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและลูกๆ ผ่านช่องทางการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้เพื่อให้การมอบซะกาตของคุณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยสามารถมั่นใจได้ว่าเงินบริจาคทั้งหมด 100% จะถูกมอบให้ผู้ลี้ภัยที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

โครงการการรับบริจาคซะกาตของ UNHCR ถูกออกแบบมาเพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมได้ปฏิบัติตามพันธกรณีหรือหลักการของการมอบซะกาต โดยการบริจาคที่ไม่ได้เข้าเงื่อนไขตามหลักของการมอบซะกาต สามารถทำได้โดยการบริจาคผ่านแคมเปญอื่นๆ ของ UNHCR สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.unhcr.or.th

ในขั้นตอนนี้ เรามอบซะกาตของท่านผ่านโครงการการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัยที่มีสิทธิ์ได้รับตรงตามคุณสมบัติ ในประเทศเลบานอน จอร์แดน มอริเตเนีย อิรัก และเยเมน โดยมุ่งเน้นไปที่การมอบความช่วยเหลือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและลูกๆ

เรากำลังพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในสถานการณ์อื่นๆ ในอนาคต เช่นสถานการณ์ผู้ลี้ภัยชาวมาลี โรฮิงญาและโซมาเลีย โดยสามารถติดตามความคืบหน้าและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่จะอัพเดตบนเว็บไซต์ของเรา

เรามุ่งเน้นให้การบริจาคซะกาตเป็นเรื่องง่าย รวดเร็วและมีความโปร่งใสมากที่สุด การบริจาคผ่านเว็บไซต์จึงเป็นช่องทางที่ง่าย รวดเร็วและมีความโปร่งใสตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามคุณสามารถบริจาคซะกาตโดยการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีของ UNHCR สำนักงานใหญ่ที่กรุงเจนีวา เพื่อการรับบริจาคซะกาตโดยเฉพาะ โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าซะกาตของคุณได้รับการบันทึกและถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ Bank transfer: Beneficiary: UNHCR Voluntary Funds Beneficiary Bank: Bank: UBS AG Beneficiary Bank Address: Case Postale 2770, 1211 Geneva 2, Switzerland Clearing number: 240 Swift Code: UBSWCHZH80A Account #: D710 0000 5 IBAN #: CH79 0024 0240 D710 0000 5 Currency: USD โปรดระบุข้อความ "Zakat Lifeline Campaign" เพื่อให้แน่ใจว่าการบริจาคของคุณจะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์  

เรามีการจัดทำรายงานการทำงานและรายงานการมอบซะกาตทุกไตรมาส ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์และส่งจะถูกจัดส่งให้ผู้บริจาคซะกาตทุกท่าน

ซะกาตทั้งหมดที่ได้รับ 100% นำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่มีสิทธิ์ได้รับซะกาตทั้งหมด ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรับบริจาคซะกาต การลงทะเบียนด้วยระบบ biometric registration หรือการใช้ข้อมูลทางชีวภาพในการระบุตัวตนถูกเชื่อมต่อกับระบบการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำงานและยังสามารถมั่นใจได้ว่าเงินบริจาคทั้งหมดจะถูกนำไปช่วยเหลือตรงตามวัตถุประสงค์อย่างทันท่วงที ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน จะเป็นการใช้งบประมาณจากส่วนอื่น

ซะกาตที่ได้รับจะถูกจัดสรรผ่านระบบที่มีการับรองและตรวจสอบได้เพื่อให้แน่ใจว่าซะกาตจะถูกส่งไปถึงครอบครัวผู้ลี้ภัยที่มีคุณสมบัติและเป็นกลุ่มเปราะบางมากที่สุด (ผู้ที่มีฐานะต่ำกว่าระดับความยากจน)  ในประเทศเลบานอน จอร์แดน มอริเตเนีย อิรัก และเยเมน โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือไปที่ครอบครัวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและลูกๆ   ซะกาตที่ได้รับจะถูกจัดสรรผ่านโครงการการมอบความช่วยเหลือด้านการเงินในประเทศเลบานอน จอร์แดน มอริเตเนีย อิรัก และเยเมน อย่างเคร่งครัด ซึ่งเราได้พิจารณาแล้วว่าเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในการมอบซะกาต   ผู้บริจาคซะกาตสามารถเลือกกลุ่มคนที่คุณต้องการช่วยเหลือในขั้นตอนการบริจาคบนเว็บไซต์ซึ่งจะเปิดให้ท่านบริจาคช่วยเหลือ

ถึงแม้ว่า UNHCR จะได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากรัฐบาล  อย่างไรก็ตามวิกฤตการณ์และจำนวนผู้ลี้ภัยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก  งบประมาณที่ได้รับไม่สามารถนำไปช่วยเหลืองานที่สำคัญได้เพียงพอ โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในกลุ่มเปราะบาง เราจึงต้องมีช่องทางการระดมทุนช่องทางอื่นๆ เพื่อหางบประมาณเพิ่มเติมรองรับในส่วนที่ยังขาดแคลน เช่นโครงการรับบริจาคซะกาตของท่าน

โครงการการรับบริจาคซะกาตของ UNHCR ได้รับการรับรองว่า เป็นองค์กรตัวแทนการรับบริจาคซะกาต จากนักฟัตวาทั้ง 5 ท่าน  ซึ่งเป็นนักวิชาการและสถาบันทางศาสนาที่สำคัญ

  1. Dar al-Ifta al-Missriyyah : ศูนย์การวิจัยด้านกฎหมายอิสลามชั้นนำในอียิปต์และของโลก ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1895 และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาบันที่ผลิตนักฟัตวาสมัยใหม่ที่สุด
  2. สภานักวิชาการอาวุโสแห่งโมร็อกโก : ผู้มีอำนาจทางศาสนาสูงสุดในโมร็อกโกซึ่งรวมถึงสภาฟัตวา
  3. สภาฟัตวาตะฮ์หรีม : ตั้งอยู่ใน เมือง Hadramaut ประเทศเยเมน เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่สำคัญยาวนานกว่าพันปี ผลิตนักวิชาการทางศาสนาชั้นนำของโลกหลายคน
  4. ท่าน Sheikh Ali Gomaa : อดีต Grand Mufti ของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และเป็นอาจารย์สอนกฎหมายอิสลามที่มหาวิทยาลัย Al-Azhar
  5. ท่าน Sheikh Abdullah bin Bayyah : อาจารย์ที่มหาวิทาลัย King Abdulaziz ในเมือง Jeddah ประเทศซาอุดีอาระเบีย
   

โครงการการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อดำรงชีพเป็นนวัตกรรมการมอบความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัยที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าซะกาตทั้งหมด 100% โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายนำไปช่วยเหลือกลุ่มคนที่ต้องการมากที่สุด ผ่านโครงการการบริจาคซะกาตของเรามอบความช่วยเหลือครอบครัวผู้ลี้ภัยในประเทศเลบานอน จอร์แดน มอริเตเนีย อิรัก และเยเมน ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในค่าย โดยการมอบความช่วยเหลือด้านการเงินให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ผู้ลี้ภัยที่มีคุณสมบัติได้รับซะกาต ต้องผ่านการตรวจสอบจาก UNHCR เป้าหมายของโครงการรับบริจาคะกาตคือการช่วยให้ผู้ลี้ภัยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และจากประสบการณ์การทำงานนานหลายปีทำให้เรามั่นใจได้ว่าผู้ลี้ภัยใช้เงินที่ได้รับไปกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ครอบครัวที่เปราะบางมากที่สุดได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจนกระทั่งพวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้หรือสามารถาทางออกที่ยั่งยืนแก่พวกเขาได้

ผู้ลี้ภัยในประเทศจอร์แดนและเลบานอน ส่วนใหญ่ต้องอาศัยอยู่นอกค่ายผู้ลี้ภัยร่วมกับชุมชนในประเทศที่ให้ที่พักพิง เงินที่ได้รับจากโครงการการช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อดำรงชีพ ส่วนใหญ่จะเป็นค่าเช่าที่พักพิง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และชำระหนี้สิน รวมถึงใช้จ่ายในด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต่อชีวิตพวกเขา โครงการการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินช่วยให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยมีที่พักพิงที่ปลอดภัย ช่วยเหลือพวกเขาจากปัญหาด้านสุขภาพ การถูกแสวงหาผลประโยชน์ การถูกใช้แรงงานเด็กและงานที่เอารัดเอาเปรียบ นอกจากนี้หลายครอบครัวสามารถส่งลูกๆ ไปโรงเรียนและชำระหนี้สินที่พวกเขาต้องแบกรับได้

ใส่คำถามอื่นเพิ่มเติมของคุณที่นี่

  unhcr zakat faq loader