สภานักวิชาการอาวุโสและสภาฟัตวาแห่งประเทศโมร็อกโก

หรือสภาอุลามะ เป็นหน่วยงานทางศาสนาสูงสุดในประเทศโมร็อกโก นักฟัตวาขององค์กรนี้ได้กล่าวถึงหน้าที่ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการมอบซะกาตแก่บุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับซะกาตตามคุณสมบัติ ซึ่งได้ระบุใว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับนักฟัตวาท่านอื่นๆ ถึงวิธีการในการมอบซะกาตในขั้นแรกคือ มอบให้แก่บุคคลที่มีสิทธิ์ในการรับซะกาตที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก่อน (บุคคลที่เรารู้จักดีที่สุด) หลังจากนั้นก็เริ่มแจกจ่ายให้กับผู้รับที่มีสิทธิ์ในท้องถิ่นของตน (บุคคลที่ห่างออกไป) จากนั้นยังกล่าวอีกกว่าอนุญาตให้แจกจ่ายผ่านผู้แทนและอนุญาตให้มอบซะกาตไปยังพื้นที่อื่นๆ- โดยเฉพาะเมื่อสถานที่นั้นๆ มีความต้องการมาก (หรือมีเหตุฉุกเฉิน) โดยท่านได้สรุปว่าผู้ลี้ภัย เป็นกลุ่มคนที่รวมอยู่ในกรณีนี้ด้วยเช่นกันและอนุญาตให้มอบซะกาตให้พวกเขา ผ่านองค์การ UNHCR ได้

 

 

Dar al-Ifta al-Missriyyah
หนึ่งในศูนย์การวิจัย...
สภาฟัตวาตาห์รีม
ตั้งอยู่ในเมือง Hadr...
เชค Abdullah bin Bayya
อาจารย์ของมหาวิทยาลั...