สภาฟัตวาตาห์รีม

ตั้งอยู่ในเมือง Hadramaut ประเทศเยเมน เมือง Hadramaut เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่สำคัญมานานกว่าพันปีและเป็นเมืองที่สร้างนักวิชาการชาฟีอีย์ชั้นนำของโลกหลายท่าน นักฟัตวาเริ่มต้นด้วยการให้การยืนยันว่าเงินซะกาตจะต้องมอบให้กับกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์ในการรับซะกาตตามที่ระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน โบทที่ 9 โองการที่ 60 ทั้งนี้นักฟัตวาก็ได้ระบุอีกว่า UNHCR ไม่สามารถนำซะกาตที่ได้รับมาหักค่าใช้จ่ายหรือการดำเนินการใดๆ ได้ ดังนั้นองค์การและผู้ที่เรียกเก็บซะกาตจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินจากส่วนนี้ไปเป็นของตน หรือนำไปหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าจ้างแรงงานต่างๆ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะต้องมาจากแหล่งเงินทุนอื่นหรือจากการทำอาสาสมัคร

 

Dar al-Ifta al-Missriyyah
หนึ่งในศูนย์การวิจัย...
เชค Abdullah bin Bayya
อาจารย์ของมหาวิทยาลั...
ดร. Sheikh Ali Gomaa
ดร. Sheikh Ali Gomaa...